webside 1

De wetgever heeft de verantwoordelijkheid genomen m.b.t. de veiligheid en gezondheid van de betrokken werknemers en de risico’s voor de omgeving en het milieu. Met betrekking tot bouwveiligheid kennen we een Bouwveiligheidsplan, een Sloopveiligheidsplan en een V&G-plan.

| BOUWVEILIGHEIDSPLAN (BV-BVP)
In Bouwbesluit 2012 is een nieuw hoofdstuk opgenomen over bouw- en sloopwerkzaamheden. Eén van de eisen in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit is het opstellen van een Bouwveiligheidsplan.
De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige
situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zo veel mogelijk wordt voorkomen (zie artikel 8.1). Wij kunnen een bouwveiligheidsplan voor u verzorgen.

| SLOOPVEILIGHEIDSPLAN (BV-BSP)
Na inwerkingtreding van de Wabo wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning niet meer in de MBV geregeld maar in hoofdstuk 4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De indieningsvereisten staan in artikel 7.2 van de Regeling omgevingsrecht.
De nieuwe Bor-regeling komt grotendeels overeen met de oude MBV regeling (uit art. 8.1.2). Uit artikel 4.4 Bor blijkt dat het sloopveiligheidsplan door de aanvrager moet worden vertrekt, voor zover dat naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is voor het nemen van de beslissing op aanvraag
Wij kunnen een sloopveiligheidplan voor u verzorgen.

| V&G-PLANNEN (BV-V&G)
Volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces, is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) geregeld. Het hang van diverse factoren af als V&G-plan bij het bevoegd gezag dient te worden ingediend. Wij kunnen een V&G-plan voor u verzorgen.

Portfolio uitgevoerde opdrachten.
| Diverse bouwveiligheidsplannen
| Diverse sloopveiligheidsplannen.
| Diverse V&G-plannen.

Foto ’s ter illustratie.
NWW-005aZorgwoningen te HoogezandWoongebouw SappemeerIll Marinen te Groningen
Enkele voorbeelden: Nieuw Woelwijck te Sappenmeer, groepswoningen te Hoogezand, 2 woon-
gebouwen te Sappemeer en Illmarinen te Groningen.

Bouwveiligheid