webside 1

Op basis van de BRIM-regeling (Besluit Regeling Instandhouding Monumenten) kunnen wij een instandhoudingsubsidie voor u aanvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een Periodiek Instandhouding Plan (PIP) voor een periode van 6 jaar worden ingediend.

Wij kunnen de volgende onderdelen u verzorgen:
|  Bouwkundig inspectierapport of 0-meting.
Deze meting is de basis voor het instandhoudingsplan. Het moet een compleet beeld geven van de technische staat waarin het monument of complex zich bevindt. Niet alleen de gebreken, maar ook oorzaak en de gevolgen. Gebaseerd op de bevindingen dient het rapport adviezen te bevatten over de maatregelen in volgorde van prioriteit met een indicatie van de termijnen voor het uitvoeren ervan. Het rapport of 0-meting moet opgesteld worden door een onafhankelijke deskundige.

|  Periodiek Instandhouding Plan met begroting.
Het plan biedt inzicht in de aard + omvang van de voorgenomen werkzaamheden met de hieraan verbonden kosten, uitgesplitst over de 6 jaren waarop het plan met begroting betrekking heeft. De begroting moet reëel zijn en gebaseerd op sobere en doelmatige instandhouding. Voor eenvoudig onderhoud kan gebruik gemaakt worden gemaakt van kostenkengetallen. Het gaat hierbij steeds om de kosten voor de totale instandhouding van het monument, ongeacht het door de staatssecretaris vastgestelde maximum.

|  Beschrijving van de beoogde resultaten.
Dit kan afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden een bestek, korte of langere werkomschrijving zijn. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg eist voor een snelle toetsing dat in deze beschrijving duidelijk af te lezen moet zijn: de toe te passen constructies, te gebruiken materialen, afwerken of kleuren en de wijze van uitvoering. Het is verstandig om ook nog een korte algemene toelichting te schrijven of bijzondere maatregelen te motiveren.

|  Monumentenomschrijving.
Dit is een korte beschrijving van de wijze waarop het monument is gebouwd met de omvang ervan. In de 0-meting van de Monumentenwacht is in de eerste kolom al keurig uitgesplitst de constructie, materiaal en afwerking.

Bij het indienen van het PIP moet al gauw gerekend worden op een forse uitbreiding van aan te leveren bescheiden en bijlagen ten opzichte van huidige praktijk bij het uitvoeren van onderhoud. Voor het inboeten van baksteen, leien etc. worden al detailfoto’s vereist met een dakplattegrond of opnametekening. De foto’s moeten vervolgens genummerd zijn, op de plattegrond aangegeven vanwaar deze genomen zijn etc, inclusief een korte toelichting bij de foto’s.

Portfolio uitgevoerde opdrachten.
|  Instandhoudingsplan koepelkerk te Smilde
|  0-meting huize Hansouwe te Vries.
| Restauratie museumboerderij Erf29, Kampereiland te Kampen.
| Restauratiebestek oude gedeelte café Mol te Zwolle.
| Restauratiebestek voormalig gerechtsgebouw te Steenwijk.

Foto ’s ter illustratie.
koepelkerk 1. Gedeelte gevel Zuid-West.Koepelkerk 2. Detail gevelmetselwerk met reparatie voegwerk. Koepelkerk 1Koepelkerk 3. Detail raam - stijl gevelKoepelkerk 4. Detail lijst dak middendeel toren
Foto ’s m.b.t. restauratie koepelkerk te Smilde.

Hansouwe 1Hansouwe 1Hansouwe 3Hansouwe 4
Foto ’s m.b.t. de restauratie van “Huize Hansouwe” te Vries

Gerechtsgebouw SteenwijkMuseum boerderij Erf29 KampenVerbouw woonboerderij Dwingeloo 3
Voormalig gerechtsgebouw Steenwijk, museumboerderij Erf29 te Kampen en woonboerderij te Dwingeloo.

Restauratie